mijn biedingen - 0 - en favorieten - 0 -

De Gekroonde Mandril

Verkoop / Veilingen
 

Veilingvoorwaarden

De veilingvoorwaarden houden in het kort in:

- we vragen 20% opgeld
- u kunt op de volgende manieren mee bieden:
* schriftelijk (door een mail/brief met uw bod en adresgegevens te sturen)
* online via deze website (u kunt linksboven klikken op 'inloggen' en een account aanmaken)
* wanneer aangegeven bij de veiling, kunt u meebieden via het live systeem Invaluable. De 5% Invaluable toeslag wordt
doorberekend aan de klant.
* telefonisch (geef van te voren aan bij welke kavels u telefonisch mee wilt bieden)
* door aanwezig te zijn in de zaal
- u kunt uw aangekochte kavels door ons laten verzenden tegen verzendkosten conform de tarieven van PostNL en 3 euro verpakkingskosten
- uw geplaatste bod is definitief en onomkeerbaar, dit betekent dat u verplicht bent om het kavel af te nemen wanneer u de winnende bieder bent

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEILINGVOORWAARDEN DE GEKROONDE MANDRIL

BETREKKING HEBBEND OP AANKOPEN EN OVERIGE TRANSACTIES BIJ DE GEKROONDE MANDRIL TE GRONINGEN
De veilingvoorwaarden als hierna beschreven en alle andere bepalingen, voorwaarden en mededelingen beschreven op onze online veilingwebsite van www.veiling.degekroondemandril.nl en/of in de veilingcatalogi van De Gekroonde Mandril, gedaan door de veilingmeester vooraf aan de veiling, aangeplakt in de veilingzaal of de receptie vormen de voorwaarden waarop De Gekroonde Mandril overeenkomsten sluit met feitelijke en toekomstige kopers. De Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van de relatie tussen u en ons betreffende aankoop van goederen. Zij zijn eveneens op u van toepassing, indien u onderzoek, beoordeling of taxatie verlangt. Derhalve zijn zij van essentieel belang en u dient ze zorgvuldig door te lezen. U stemt erin toe, dat elke toekomstige transactie met De Gekroonde Mandril geschiedt op basis van de Veilingvoorwaarden die op die bepaalde plaats en op dat bepaalde tijdstip van kracht zijn.

U gelieve erop te letten, dat alle categorieën A tot en met C de Algemene Voorwaarden inhouden die betrekking hebben op alle veilingen van De Gekroonde Mandril, tenzij er Verdere Voorwaarden van toepassing zijn. U gelieve te bedenken dat De Gekroonde Mandril gewoonlijk optreedt als vertegenwoordiger van de Verkoper. Iedere overeenkomst wordt direct tussen Verkoper en Koper gesloten. De Gekroonde Mandril is afhankelijk van de Verkoper voor het merendeel van de feitelijke informatie die betrekking heeft op de goederen die ter veiling worden aangeboden. De Gekroonde Mandril is niet in staat en gaat er niet toe over om diepgaand onderzoek te verrichten naar ieder object dat ter veiling komt. Kopers dragen daarom zelf de verantwoordelijkheid om zichzelf voldoende informatie te verschaffen en onderzoek te verrichten teneinde naar genoegen de aard en de conditie vast te stellen van goederen die zij wensen te kopen. Wij vestigen in het bijzonder de aandacht van geïnteresseerde Kopers op voorwaarden 5 en 6 die de mate waarin De Gekroonde Mandril en de Verkoper aansprakelijk zijn, beperken.

Feitelijke en toekomstige Kopers en Verkopers zijn gebonden aan alle Veilingvoorwaarden. Teneinde de overzichtelijkheid te bevorderen, hebben wij de voorwaarden in categorieën onderverdeeld. Categorie A geeft uitleg over de terminologie die gebruikt wordt in de Voorwaarden. Categorie B beschrijft die Voorwaarden die in het bijzonder betrekking hebben op kopers. Categorie C vermeldt de gebruikte terminologie en veiligheid bij De Gekroonde Mandril. Waar mogelijk in deze Veilingvoorwaarden, wordt De Gekroonde Mandril aangeduid met ‘wij’ en ‘ons/onze’, en feitelijke en toekomstige Kopers en Verkopers, al naar gelang van toepassing, met ‘u’ en ‘uw’.


CATEGORIE A

VERKLARING EN DEFINITIE VAN BEPAALDE UITDRUKKINGEN, GEBRUIKT IN DE VEILINGVOORWAARDEN
In deze Veilingvoorwaarden hebben de uitdrukkingen die tussen aanhalingstekens zijn geplaatst de hieronder vermelde betekenis;

1. Definities
a. ‘Hamerprijs’: betekent de prijs waarvoor een kavel aan de Koper wordt toegeslagen, of gegund door de
veilingmeester of, in het geval van een vrije verkoop nadat de veiling heeft plaatsgehad, de overeengekomen prijs; in alle gevallen exclusief het opgeld, desbetreffende belastingen en onkosten;
b. ‘Koper’: betekent degene die het hoogste door de veilingmeester geaccepteerde bod heeft uitgebracht, of diens opdrachtgever;
c. ‘Onkosten met betrekking tot de veiling van ieder kavel’: betekent declaraties en onkosten van De Gekroonde Mandril met betrekking tot verzekering, catalogus en verder drukwerk en afbeeldingen, in- en uitvoerrechten, advertenties, verpakking- en verzendkosten, auteursrechten, belastingen, heffingen, onderzoekskosten, research- of informatiekosten met betrekking tot enig kavel, incassokosten bij in gebreke blijven van een Koper, evenals een bedrag ter vervanging van BTW indien van toepassing op kosten voor afbeeldingen en verzekering;
d. ‘Limiet’: betekent de minimale Hamerprijs waarvoor een kavel met toestemming van de Verkoper verkocht mag worden (voor uitzonderingen zie voorwaarde 10 van de Voorwaarden van Verkopers);
e. ‘Netto Veilingopbrengst’: betekent de Hamerprijs van een kavel als zodanig ontvangen door De Gekroonde Mandril, onder aftrek van de door de Verkoper verschuldigde commissie en onkosten;
f. ‘Opgeld’: betekent de door de Koper aan De Gekroonde Mandril te betalen commissie tegen het op onze website en/of in de catalogus vermelde en/of in de veilingzaal aangeplakte percentage ten tijde van de desbetreffende veiling, inclusief een bedrag ter vervanging van de BTW indien van toepassing;
g. ‘De Gekroonde Mandril’ of ‘wij’ betekent: De Gekroonde Mandril,
kantoorhoudende: De Gekroonde Mandril, Oude Boteringestraat 11, 9712 GB Groningen.
h. ‘Totaal Verschuldigd Bedrag’: betekent de Hamerprijs met betrekking tot de verkochte kavel, vermeerderd met het Opgeld, en eventuele declaraties, honoraria, rente, belastingen en Onkosten te betalen door de Koper of nalatige Koper;
i. ‘Verkoper’: betekent de eigenaar, diens vertegenwoordiger of degene die in het bezit is van de ingebrachte goederen. Indien er meer dan één eigenaar, vertegenwoordigers of bezittende personen zijn, dan zal ieder van deze, zowel gezamenlijk als individueel, gehouden zijn aan alle verplichtingen, aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden, garanties en schadeloosstellingen zoals omschreven in de Veilingvoorwaarden.
j. ‘Verkopers Commissie’: betekent de commissie die aan De Gekroonde Mandril verschuldigd is door een Verkoper tegen het percentage als van toepassing ten tijde van de veiling van de goederen of ten tijde van het verlies van of de schade aan de goederen indien van toepassing, vermeerderd met een BTW vervangend bedrag indien van toepassing.


CATEGORIE B

VOORWAARDEN IN HET BIJZONDER MET BETREKKING TOT KOPERS

2. Positie van De Gekroonde Mandril
De Gekroonde Mandril verkoopt als vertegenwoordiger van de Verkoper, tenzij De Gekroonde Mandril geheel of gedeeltelijk eigenaar is van een kavel. In het geval De Gekroonde Mandril verkoopt in de hoedanigheid als vertegenwoordiger, betekent dit dat iedere verkoop een directe overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper.

VERPLICHTINGEN VAN DE GEKROONDE MANDRIL TEN OPZICHTE VAN KOPERS

3. Onze garantie aan Kopers met betrekking tot vervalste kavels
Indien wij een kavel verkopen waarvan nadien blijkt dat deze is vervalst, dan verklaren wij de verkoop ongeldig en vergoeden wij u het totale bedrag dat u aan ons hebt betaald in de valuta van de betreffende veiling.

Het hierbovenstaande is echter uitsluitend van toepassing indien u niet op een later tijdstip dan vier weken na de datum waarop de verkoop heeft plaatsgevonden:
a. ons schriftelijk op de hoogte stelt van het desbetreffende kavelnummer, de datum van de veiling
waarin u de kavel heeft aangekocht en de gronden, waarop u tot de overtuiging bent gekomen, dat de kavel vervalst zou zijn, nadat u enige informatie hebt verkregen die u aanleiding heeft gegeven om de authenticiteit of de toeschrijving in twijfel te trekken.
b. in staat bent ons daarvan het overtuigend bewijs te leveren, ongeacht welke claims van derden dan ook
ontstaan na het tijdstip van verkoop aan u;
c. ons de kavel te retourneren in dezelfde staat als deze verkeerde op het tijdstip van aankoop, met dien
verstande dat in ieder geval geen sprake van terugbetaling kan zijn, indien:
1. de kavel in overeenstemming blijkt te zijn met de beschrijving op onze website en/of in de catalogus of zoals gewijzigd door de veilingmeester ten tijde van de veiling, hetzij mondelijk, het zij schriftelijk;
2. de beschrijving op onze website en/of in de catalogus ten tijde van de veiling in overeenstemming was met de algemeen geaccepteerde meningen en inzichten van deskundigen en experts op dat tijdstip ofwel de beschrijving op onze website en/of in de catalogus vermeldde dat er te dien aanzien verschil van mening bestond;
3. de enige wijze om ten tijde van de publicatie op onze de website en/of van de catalogus vast te stellen dat de kavel een vervalsing was, procedures en technieken vereiste die ofwel niet algemeen geaccepteerd en gangbaar waren tot na de publicatie op onze website en/of van de catalogus ofwel excessief kostbaar ofwel praktisch onuitvoerbaar waren, zodanig dat zij schade zouden hebben toegebracht aan de kavel in kwestie. Een voorwerp zal als vervalst worden beschouwd indien, naar onze mening, het een opzettelijke moderne vervalsing is, dit wil zeggen een imitatie die vervaardigd is na 1875 met de intentie om bedrog te plegen wat betreft auteurschap, ontstaan, datum, leeftijd, stijl, cultuur of herkomst (waarvan de correcte beschrijving in dezen niet wordt weergegeven in de beschrijving op onze website en/of in de catalogus) en die ten tijde van de veiling een waarde had die aanmerkelijk lager was dan het geval zou zijn geweest indien het voorwerp in overeenstemming ware geweest met de beschrijving op onze website en/of in de catalogus. Geen enkele kavel zal worden beschouwd als een vervalsing uitsluitend op grond van enige beschadiging en/of restauratie en/of aanpassing van welke aard dan ook (met inbegrip van bijschilderen of overschilderen).

Ons beleid ter zake is, en wij hebben het recht de Koper te verzoeken op zijn kosten de rapporten van twee onafhankelijke en gecertificeerde experts te verkrijgen, die zowel voor ons als voor de Koper acceptabel zijn, waarin de gronden worden uiteengezet waarop de kavel in kwestie beschouwd dient te worden als een vervalsing en De Gekroonde Mandril ermee instemt volle aandacht te willen geven aan dergelijke rapporten van experts. De Gekroonde Mandril behoudt zich echter het recht voor om zelf onafhankelijke aanvullende informatie te verkrijgen teneinde de uiteindelijke beslissing te nemen of de desbetreffende kavel al dan niet als vervalsing dient te worden beschouwd en is daarin niet gehouden aan enige expertise verschaft door de Koper.

Indien wij het met de Koper eens zijn dat het kavel een vervalsing is, zullen wij de Koper de kosten vergoeden ter zake van het verkrijgen van twee onafhankelijke rapporten van experts, indien:
a. wij tevoren ermee hadden ingestemd dat dergelijke rapporten werden verkregen;
b. de Koper redelijkerwijs niet in staat zou zijn geweest dergelijke rapporten te verkrijgen voor
aanvang van de veiling. Het profijt van deze garantie is niet overdraagbaar en kan uitsluitend ten goede komen van de Koper.

KOPER’S VERPLICHTING TOT ONDERZOEK

4. Betreffende de conditie van iedere kavel die ter verkoop wordt aangeboden
De goederen die worden geveild zijn doorgaans tweedehands. Alle goederen worden verkocht met alle mogelijke gebreken, tekortkomingen en vergissingen in de beschrijving. De afbeeldingen op onze website en/of in de catalogus dienen alleen ter identificatie. Het ontbreken van informatie met betrekking tot de toestand van een kavel houdt niet in dat de kavel in goede staat is of vrij van gebreken, tekortkomingen of restauraties. Op verzoek verstrekt De Gekroonde Mandril u gaarne een conditierapport. Niettemin moeten kopers zich realiseren dat alle kavels verkocht worden zoals beschreven op onze website en/of getoond en wordt hen verwezen naar de voorwaarden 3, 4 en 5 van de Veilingvoorwaarden.

U dient zich tevens te realiseren dat wij voorafgaande aan de veiling geen tests hebben uitgevoerd met betrekking tot elektrisch of mechanisch aangedreven goederen (ten aanzien van het functioneren, de veiligheid bij gebruik of anderszins) en dat u als enige verantwoordelijk bent voor het testen van dergelijke goederen alvorens ze in gebruik te nemen. Dienovereenkomstig, met betrekking tot iedere kavel waarin u geïnteresseerd bent, dient u:
a. voorafgaande aan de veiling te onderzoeken en uzelf naar genoegen op de hoogte te stellen wat betreft de conditie en de beschrijving van de kavel;
b. uitsluitend te vertrouwen op uw eigen oordeel, of de kavel beantwoordt aan de beschrijving die ervan gegeven is;
c. het benodigde onafhankelijke advies van een expert in te winnen (in zoverre dit op grond van uw eigen bijzondere expertise en de waarde van de kavel door u redelijk geacht wordt) om uitsluitsel te verkrijgen met betrekking tot de maker(s), de authenticiteit, de echtheid, de herkomst, de datum, de leeftijd en de oorsprong of conditie van de kavel;
d. niet bij uitsluiting te vertrouwen op afbeeldingen op onze website en/of in een catalogus.

Teneinde u van dienst te zijn, wijzen wij in voorkomende gevallen op bepaalde gebreken en/of tekortkomingen, maar een dergelijke door ons verstrekte informatie houdt niet in, dat deze in alle gevallen geheel volledig is en andere eventuele imperfecties dientengevolge uitsluit. U dient ervan uit te gaan dat u verondersteld wordt kennis te hebben van al die zaken waarvan verwacht mag worden dat u daarover beschikte op grond van uw speciale expertise en de inspanningen die u redelijkerwijs ter verkrijging daarvan zou hebben moeten verrichten.

AANSPRAKELIJKHEID VAN HET DE GEKROONDE MANDRIL TEN OPZICHTE VAN KOPERS

5. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Afgezien van de garantie die onder voorwaarde 3 door De Gekroonde Mandril aan Kopers wordt gegeven en uw rechten met betrekking tot de gang van zaken met betrekking tot veiling als beschreven in voorwaarde 11:
a. Geeft De Gekroonde Mandril geen enkele garantie of zekerheid aan de Koper en worden alle mogelijke garanties of zekerheden die daaronder zouden kunnen zijn begrepen, uitgesloten (behalve in zoverre als dergelijke verplichtingen op grond van de statuten niet kunnen worden uitgesloten);
b. In het bijzonder: alle informatie, schriftelijk of mondeling, inclusief de informatie weergegeven op onze website en/of in catalogi, rapporten, commentaren of taxaties, met betrekking tot aspecten of hoedanigheden van een kavel, met inbegrip van prijs of waarde, dient te worden beschouwd als uitsluitend uitdrukkingen van meningen en kunnen te allen tijde worden herzien of gewijzigd voorafgaande aan het tijdstip waarop de kavel wordt geveild (met inbegrip van de kijkdagen);
c. Het De Gekroonde Mandril of aan De Gekroonde Mandril gelieerde bedrijven, vertegenwoordigers, medewerkers of directeuren daarvan kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke onjuistheid of tekortkoming dan ook in informatie, als hierboven bedoeld.

6. Beperking van claims door Kopers
Zonder oordeel vooraf betreffende de hierboven vermelde voorwaarden 3 en 5, en uitgezonderd in zoverre het aansprakelijkheid betreft die van ons kan worden geclaimd met betrekking tot persoonlijk letsel of overlijden, zal iedere claim die door de Koper tegen De Gekroonde Mandril wordt ingediend beperkt worden tot de Hamerprijs en het Opgeld die daadwerkelijk door de Koper aan De Gekroonde Mandril zijn betaald met betrekking tot de desbetreffende kavel.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER TEN OPZICHTE VAN KOPERS

7. Verplichtingen van de verkoper ten opzichte van Kopers
De verplichtingen van de Verkoper ten opzichte van u zijn beperkt in dezelfde mate als onze verplichtingen ten opzichte van u. Alle impliciete of expliciete voorwaarden of garanties zijn uitgesloten, tenzij en voor zover het niet mogelijk is deze verplichtingen op grond van de statuten uit te sluiten. Overigens behouden wij ons het recht voor om aanpassingen in de Verkopers garanties toe te staan.

TIJDENS DE VEILING

8a. Recht van deelname aan de veiling
Wij hebben het exclusieve recht personen toestemming te geven aan onze veilingen deel te nemen, alsook personen toegang tot onze veilingzalen te weigeren, evenals deelname aan onze veilingen.

8b. Biedingen van medewerkers
Het is medewerkers van De Gekroonde Mandril toegestaan te bieden in een veiling, mits zij onbekend zijn met de limieten en indien de medewerker biedt op een wijze die geheel in overeenstemming is met de geldende regels voor het bieden door medewerkers.

9a. Bieden tijdens de ‘live’ veiling
Om de voortgang van de veiling te bevorderen, dienen alle kopers een biednummer af te halen voor het begin van de veiling. Het biednummer dient gebruikt te worden om uw biedingen tijdens de veiling aan de veilingmeester te kennen te geven. In geval u de hoogste bieder van een kavel bent, dient u er zorg voor te dragen dat uw biednummer zichtbaar is voor de veilingmeester en dat het uw nummer is dat door de veilingmeester wordt afgeroepen. In geval van twijfel wat de prijs of de koper betreft, maakt u dit dan onmiddellijk kenbaar aan de veilingmeester. Voor alle kavels wordt een rekening uitgeschreven op de naam en het adres die verstrekt is bij afgifte van de desbetreffende biednummer op uw biedkaart. Ziet u erop toe, dat u uw biednummer niet kwijtraakt, in het geval van verlies dient u de receptionist hiervan op de hoogte te stellen. Aan het einde van iedere veiling dient u uw biednummer weer in te leveren bij de receptie. Dit systeem is niet van toepassing voor degenen die op commissie of in opdracht bieden.

9b. Bieden als opdrachtgever
Indien u ter veiling een bod uitbrengt, doet u dit als opdrachtgever en bent u persoonlijk en uitsluitend aansprakelijk voor dit bod, tenzij wij u tevoren schriftelijk toestemming hebben verleend om ten behoeve van een ons bekende derde te bieden, die voor ons acceptabel is. In het geval dat wij dit zijn overeengekomen, zullen zowel u als deze derde gezamenlijk en persoonlijk aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen die voortvloeien uit dit bod en zal deze derde gehouden zijn aan de Veilingvoorwaarden, wanneer u als zijn vertegenwoordiger een bod uitbrengt op dezelfde wijze als wanneer hij persoonlijk een bod zou uitbrengen, zelfs voor het geval dat hij niet bekend is met de Veilingvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het ter kennis brengen van de Veilingvoorwaarden aan uw opdrachtgever.

10. Schriftelijke en telefonische biedingen
Hoewel uw belangen het best gediend zijn wanneer u persoonlijk bij de veilingen aanwezig bent, kunt u een biedopdracht achterlaten of telefonisch meebieden, op de wijze als hieronder beschreven. Deze dienstverlening is geheel gratis en brengt geen extra kosten met zich mee. De kavels worden tegen de laagst mogelijke prijs gekocht, rekening houdend met limieten en biedingen van anderen. Uw schriftelijke bieding dient tenminste twee uren voor het begin van de veiling in ons bezit te zijn.

a. Schriftelijk bieden per post, fax of E-mail
Wij trachten de door u aan ons ruim tevoren gegeven instructies, om in uw opdracht ter veiling te
bieden, zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Wij gaan er daarbij van uit, dat deze instructies voldoende
duidelijk en volledig zijn. Indien wij schriftelijke biedopdrachten voor een bepaalde kavel tot eenzelfde
bedrag ontvangen, dan wordt de kavel in geval van het hoogste bod toegeslagen aan de bieder die ons
het eerst de biedopdracht heeft verstrekt. Echter, onze verplichting met betrekking tot schriftelijke
biedingen wordt aangegaan in zover als onze andere taken ten tijde van de veiling niet in het gedrang
komen en de gang van zaken tijdens de veiling, kan mogelijk om wat voor reden dan ook zodanig zijn,
dat wij niet in staat zijn aan uw verzoek in dezen te voldoen. Om uw bieding met zekerheid uitgevoerd
te zien, dient u ofwel persoonlijk aanwezig te zijn of een vertegenwoordiger naar de veiling te zenden;


b. Telefonische biedingen
Wij kunnen u toestaan per telefoon mee te bieden, maar wij behouden ons het recht voor u te verzoeken
relevante details schriftelijk, per E-mail of fax te bevestigen voordat wij u hiervoor toestemming verlenen. U dient uw telefonisch meebieden tenminste een dag voor aanvang van de veiling aan De Gekroonde Mandril te bevestigen. We zijn niet verantwoordelijk voor het mislopen van een telefonisch bod om welke reden dan ook. Wij behouden ons het recht voor telefonische biedingen te registreren.
c. Biedingen per E-mail uitsluitend aan: veiling@degekroondemandril.nl.

De Gekroonde Mandril biedt deze service aan als een tegemoetkoming voor cliënten die geen mogelijkheden hebben om de veilingen te bezoeken. Echter, noch De Gekroonde Mandril noch enige van zijn medewerkers zijn aansprakelijk voor enige nalatigheid of achterwege laten in de afhandeling hiervan.

11. Gang van zaken tijdens de veiling
De veilingmeester brengt het eerste bod uit en bepaalt de voortgang van de biedingen op het prijsniveau dat hij geschikt acht in het licht van de waarde van de kavel die geveild wordt en de tegenbiedingen. De veilingmeester heeft het recht ten behoeve van de Verkoper vervolgbiedingen uit te brengen tot het bedrag van de Limiet die op de kavel rust, ofschoon de veilingmeester tijdens de veiling niet behoeft aan te geven dat hij dergelijke biedingen namens de Verkoper doet. De Koper erkent de rechten van de veilingmeester en de Verkoper die in deze voorwaarde worden uiteengezet en ziet af van claims die hij in dit verband tegen De Gekroonde Mandril of de Verkoper zou indienen.

12. Verkoop van een kavel
Degene die het hoogste bod dat door de veilingmeester wordt geaccepteerd, uitbrengt is de Koper. De slag van de hamer van de veilingmeester markeert de aanvaarding van het hoogste bod en identificeert de Hamerprijs waartegen de kavel door de veilingmeester aan de Koper is toegeslagen.

13. Rechten van de veilingmeester
Niettegenstaande het bepaalde in voorwaarden 11 en 12 hierboven, heeft de veilingmeester het recht op ieder tijdstip gedurende de veiling om;
a. een kavel terug te trekken;
b. een lot wederom in veiling te brengen, indien hij in alle redelijkheid veronderstelt dat er sprake is van een vergissing of een conflict;
c. iedere andere actie te ondernemen die hij op enig moment passend vindt in de omstandigheden.

14. Wisselkoersen
Als valuta voor de veilingen geldt de Euro.

15. Videobeelden
Bij sommige veilingen wordt gebruikt gemaakt van een videoscherm als dienstverlening aan zowel Kopers als Verkopers. Hierbij kunnen vergissingen voorkomen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het op het scherm getoonde beeld noch voor de overeenkomst van het beeld op het scherm met het origineel.

NA DE VEILING

16a. Betaling en opgeld
Onmiddellijk na beëindiging van iedere zitting van de veiling waarin de kavel werd verkocht bent u als Koper verplicht ons het Totaal Verschuldigde Bedrag (inclusief het Opgeld en eventuele andere kosten) te betalen. Naast het hoogste bod wordt over ieder gekocht kavel een opgeld gerekend.
Het Opgeld dat door de Koper betaald dient te worden voor iedere kavel aangekocht op de ‘live’ veiling bedraagt 20%.
Het Opgeld dat door de Koper betaald dient te worden voor iedere kavel aangekocht op de ‘online’ veiling bedraagt 20%.

16b. Wijze van betalen
1. Contant: Contante betalingen worden geaccepteerd tot een maximum van € 25.000 of de tegenwaarde van dit bedrag in overige valuta, exclusief het wisseltarief dat bij betaling in vreemde valuta van toepassing is ter hoogte van 2%.
2. Bank: Onder vermelding van uw rekeningnummer en factuurnummer bij betaling.

Voor digitale transacties verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor info@degekroondemandril.nl. Op verzoek dient u zich te legitimeren met een officieel bewijs van identificatie.

16c. BTW informatie voor kopers
Er geldt voor Kopers van goederen die zijn ingevoerd uit landen buiten de EU (Europese Unie) een BTW tarief van 21% over de Verkoopprijs (Hamerprijs vermeerderd met Opgeld). Deze goederen zijn in de catalogus vermeld met een sterretje (*).

De Gekroonde Mandril brengt nul (0) procent BTW in rekening over deze kavels indien de Koper voldoet aan de volgende voorwaarden:
- de Koper heeft een BTW registratie in een ander EU land en zijn BTW nummer is bij De Gekroonde Mandril bekend;
- de Koper ondertekent een verklaring dat de kavels worden vervoerd naar zijn land van herkomst. Kopers buiten de EU die met een door de douane gecertificeerde verklaring kunnen aantonen dat deze goederen binnen 30 dagen na de aankoop zullen worden uitgevoerd, kunnen de BTW terugontvangen. Ontvangstbewijzen dienen aan De Gekroonde Mandril te worden geretourneerd binnen 2 maanden na de aankoopdatum. Kopers van buiten de EU dienen ofwel een gecertificeerd bewijs van export of wel gecertificeerde exportdocumenten van het invoerende land te kunnen overleggen.

17. Afhalen van goederen
U dient de door u gekochte kavel(s) niet later dan vijf (5) werkdagen na de laatste dag van de veiling op uw rekening en kosten (laten) afhalen. De kavel(s) zullen u niet ter hand worden gesteld voordat u ten volle aan al uw verplichtingen ten opzichte van De Gekroonde Mandril hebt voldaan.

18. Overdracht van eigendom
U bent te allen tijde aansprakelijk voor het Totaal Verschuldigde Bedrag en u kunt het eigendom van de verkochte kavel niet eerder verkrijgen dan dat u het Totaal Verschuldigde Bedrag voor de desbetreffende kavel volledig hebt voldaan en De Gekroonde Mandril deze betaling voor de kavel heeft ontvangen. Ieder van u ontvangen betaling zal worden bestemd voor de oudste schuld die u bij De Gekroonde Mandril hebt of de oudste aankoop die u bij De Gekroonde Mandril hebt gedaan, rekening houdend met de datum van de veiling en het kavelnummer.

19. Overdracht van risico
Het risico met betrekking tot iedere gekochte kavel berust bij de Koper vanaf het moment dat:
a. U de gekochte kavel afhaalt;
b. U ons het Totaal Verschuldigde Bedrag voor de kavel betaalt;
c. Drie (3) werkdagen na de laatste veilingdag waarop de kavel werd aangekocht.

U bent als enige verantwoordelijk voor de verzekering van de kavel vanaf het tijdstip dat het risico op u overgaat. Indien de kavel schade oploopt of verloren gaat na de veiling, maar voordat het risico op u overgaat, ontvangt u van ons compensatie. Deze compensatie is een bedrag dat maximaal gelijk is aan de Hamerprijs vermeerderd met het Opgeld dat door De Gekroonde Mandril is ontvangen en sluit tegelijkertijd iedere indirecte of vervolgschade uit. Wij zijn echter nimmer, ongeacht de omstandigheden aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan aan schilderijlijsten of glas dat ter bescherming van grafiek, schilderijen of andere kunstwerken is aangebracht, tenzij de lijst of het glas zelf de kavel vormt die ter veiling is verkocht. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade toegebracht door enig voorval als omschreven in voorwaarde 8 in de onder dit nummer vermelde bepalingen a. tot en met e. van de Voorwaarden van Verkopers

20. Verpakking en verzendklaar maken
Het verpakken en verzendklaar maken van kavels geschied geheel op uw risico en wij zijn nimmer, ongeacht de omstandigheden verantwoordelijk voor handelingen of fouten van verpakkers of vervoerders.

21. Export
De export van een kavel uit Nederland of de import ervan in onverschillig welk land kan afhankelijk zijn van de verlening van één of meer export- of importvergunningen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de benodigde import- of exportvergunning(en) te verkrijgen. De afwijzing van een vereiste export- of importvergunning of vertraging bij het verkrijgen van een dergelijke vergunning is nimmer een rechtvaardiging voor het intrekken of annuleren van de verkoop door de Koper of enig uitstel van de betaling van het Totaal Verschuldigde Bedrag met betrekking tot de kavel(s) in kwestie door u.

22. Verhaal bij niet betalen
Indien het Totaal Verschuldigde Bedrag niet is betaald op de wijze als beschreven in voorwaarde 16, zullen wij gerechtigd zijn zonder rekening te houden met andere rechten die wij en de Verkoper hebben, zowel voor onszelf als in onze hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Verkoper, op een van de hieronder omschreven wijzen gebruik maken van onze mogelijkheden en rechten op verhaal:
a. de verkoop van de kavel annuleren, in welk geval u aansprakelijk bent voor iedere vorm van schade, die wij daardoor oplopen. Het schadebedrag zal in dit geval gelijk zijn aan het Totaal Verschuldigde Bedrag vermeerderd met door ons gemaakte onkosten;
b. betalingen door u aan ons gedaan aanwenden als (deel)betaling van het Totaal Verschuldigde Bedrag of anderszins ter voldoening van kosten ontstaan of te ontstaan in verband met het opnieuw in verkoop brengen van de kavel;
c. het organiseren en tot stand brengen van het opnieuw verkopen van de kavel in een openbare veiling, via onze online veiling of particuliere verkoop ter bestrijding van de schuld die u bij ons hebt openstaan;
d. het leggen van beslag op uw eigendommen die om welke reden dan ook in ons bezit zijn, tot op het moment dat u alle bij ons nog openstaande posten op uw naam geheel hebt voldaan;
e. u alle redelijkerwijs ontstane kosten zowel voor ons als voor de Verkoper in rekening brengen, onder vermindering van die bedragen die wij aan u verschuldigd zijn en onder vermeerdering met alle bedragen die u ons verschuldigd bent, op grond van opbrengsten van verkopen of anderszins;
f. u de ons verschuldigde rente over alle op uw naam openstaande bedragen in rekening brengen gebaseerd op een tarief van 1% (één procent) per maand;
g. de kavel verzekeren, verplaatsen en opslaan ofwel in onze eigen ruimten of elders geheel voor uw risico en op uw kosten;
h. alle biedingen die door u of ten behoeve van u op komende veilingen weigeren, tenzij u bij ons een vooruitbetaling doet ter hoogte van een door ons vast te stellen bedrag, alvorens wij uw biedingen opnieuw zullen accepteren.

U en de Verkoper:
a. gaan ermee akkoord en machtigen ons om een dergelijke herverkoop te organiseren en uit te voeren met inachtneming van de Veilingvoorwaarden die van toepassing zullen zijn ten tijde van de herverkoop;
b. stemmen erin toe dat de Limiet en de taxaties geldend bij een dergelijke herverkoop uitsluitend door ons zullen worden vastgesteld. De Netto Opbrengst van Verkoop zal worden aangewend ter vermindering van uw schuld. Indien een herverkoop een lagere opbrengst zou hebben dan de oorspronkelijke Hamerprijs, dan zijn wij en de Verkoper gerechtigd van u het ontbrekende bedrag te vorderen vermeerderd met kosten ontstaan door uw onwilligheid tot betalen. Zou de herverkoop zou resulteren in een hogere opbrengst dan de Hamerprijs oorspronkelijk bedroeg, dan dient dit overschot uitbetaald te worden aan de Verkoper.

23. Verhaal bij niet afhalen van gekochte kavels
Indien u een gekochte kavel niet binnen vijf (5) werkdagen na de veiling afhaalt, dragen wij zorg voor opslag van de door u gekochte kavel, uitsluitend op uw risico en kosten.

CATEGORIE C

GEBRUIKTE TERMINOLOGIE EN VEILIGHEID BIJ DE GEKROONDE MANDRIL

Onderstaand zijn enkele voorbeelden van de door ons gebruikte terminologie op onze website en/of in deze catalogus vermeld. Iedere vermelding van maker/kunstenaar/ontwerper, toeschrijving, oorsprong, datering, leeftijd, herkomst en conditie is een vermelding van een mening en dient niet beschouwd te worden als een feitelijke vaststelling.

U gelieve hiertoe de voorwaarden van de Authenticiteitgarantie en de Veilingvoorwaarden als omschreven in deze catalogus zorgvuldig door te lezen, in het bijzonder voorwaarden 3 en 4.
1. DAVID TENIERS
Naar onze mening een werk door de kunstenaar vervaardigd. Wanneer de voornaam/voornamen van de kunstenaar niet bekend zijn, geeft een aantal sterretjes (*) gevolgd door de achternaam van de kunstenaar, al dan niet voorafgegaan door een initiaal, aan dat het werk is gemaakt door de genoemde kunstenaar.
2. TOEGESCHREVEN AAN DAVID TENIERS
Naar onze mening waarschijnlijk een werk van de hand van de kunstenaar, maar met minder zekerheid omtrent het auteurschap dan bij de voorgaande categorie het geval is.
3. ATELIER VAN DAVID TENIERS
Naar onze mening een werk van een onbekende kunstenaar in het atelier van de genoemde kunstenaar dat mogelijk al dan niet onder leiding van de kunstenaar is uitgevoerd.
4. OMGEVING VAN DAVID TENIERS Naar onze mening een werk van een tot nu toe onbekende kunstenaar, zeer verwant aan de genoemde kunstenaar maar niet noodzakelijkerwijs één van zijn leerlingen.
5. IN DE STIJL VAN ....; NAVOLGER VAN DAVID TENIERS
Naar onze mening een schilder die werkte in de stijl van de genoemde kunstenaar, een tijdgenoot of
ongeveer ten tijde van, maar niet noodzakelijkerwijs één van zijn leerlingen.
6. OP DE WIJZE VAN DAVID TENIERS
Naar onze mening een werk in de stijl van de genoemde kunstenaar maar van latere datum.
7. NAAR DAVID TENIERS
Naar onze mening een kopie van een bekend werk van de genoemde kunstenaar.
8. De uitdrukking gesigneerd en/of gedateerd en/of gegraveerd betekent dat naar onze mening de signatuur en/of datum en/of gravering van de hand van de kunstenaar zijn.
9. De uitdrukking draagt een signatuur en/of datum en/of gravering betekent dat naar onze mening de signatuur en/of datum en/of gravering door een andere hand dan die van de kunstenaar zijn toegevoegd.
10. De vermelde afmetingen luiden hoogte voor breedte.

VEILIGHEID BIJ DE GEKROONDE MANDRIL
De Gekroonde Mandril besteedt aandacht aan uw veiligheid wanneer u zich in een van onze veilingzaal(en) bevindt. Wij spannen ons daarom in om de voorwerpen zo veilig als maar enigszins praktisch mogelijk is tentoon te stellen. Dit laat onverlet dat u, wanneer u voorwerpen die in ons bedrijf tentoongesteld zijn ter hand neemt, dit doet geheel voor uw eigen risico.

Sommige voorwerpen zijn omvangrijk en/of zwaar en kunnen gevaar opleveren, indien hier onkundig mee om wordt gegaan. Indien u voorwerpen nader wilt bekijken vraagt u dan om assistentie van een van De Gekroonde Mandril medewerkers om uw veiligheid en die van het tentoongestelde voorwerp zoveel mogelijk te garanderen.

Sommige tentoongestelde voorwerpen zijn voorzien van de waarschuwing ‘niet aanraken a.u.b.’. Indien u deze voorwerpen wilt zien, dient u om assistentie van een van de veilingmedewerkers van De Gekroonde Mandril te vragen, die u graag van dienst zal zijn.

Iedere informatie aan ons gericht dient te worden gezonden aan:
De Gekroonde Mandril, Oude Boteringestraat 11, 9712 GB in Groningen, Nederland

Deze Veilingvoorwaarden zijn gedeponeerd bij:
Kamer van Koophandel te Groningen onder K.v.K. nr.: 04086425.

Wij danken u voor uw medewerking.