mijn biedingen - 0 - en favorieten - 0 -

De Gekroonde Mandril

Verkoop / Veilingen
 

Inbrengvoorwaarden

We zijn altijd op zoek naar inbreng voor onze veilingen, u kunt contact met ons opnemen via het contactformulier. Graag komen we vrijblijvend langs voor taxatie.

De inbrengvoorwaarden houden in het kort in:

- we vragen 12% commissie van inbrengers
- u kunt in overleg met ons limieten vaststellen voor eventueel te veilen objecten
- we berekenen geen fotokosten
- we berekenen geen opslagkosten
- wij kunnen helpen bij het ontruimen van die goederen die niet voor veiling geschikt zijn en kunnen u ondersteunen bij het ‘bezemschoon' opleveren van de woning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR VERKOPERS


CATEGORIE D

VOORWAARDEN VOORNAMELIJK BETREKKING HEBBEND OP VERKOPERS

1. Verkopergaranties
Deze bepalingen hebben betrekking op uw relatie met zowel de Koper als De Gekroonde Mandril, indien wij of de Koper van mening zijn dat op enigerlei wijze in strijd is gehandeld met één of meer van de garanties die hieronder staan vermeld. Indien dit zich voordoet, zijn wij en/of de koper gerechtigd juridische stappen tegen u te ondernemen. U stemt erin toe om De Gekroonde Mandril, zijn personeel, zijn directie, personen in dit geval bij De Gekroonde Mandril betrokken op freelance basis dan wel van overheidswege, en de Koper schadeloos te stellen wat betreft verlies of schade ontstaan uit het in strijd handelen met deze garanties of informatie daarop betrekking hebbend. Indien wij redelijkerwijs van mening zijn, dat een dergelijke situatie is ontstaan, dan geeft u De Gekroonde Mandril het recht en de volmacht om de verkoop nietig te verklaren.

U garandeert ons en de Koper dat te allen tijde, in zoverre relevant voor de periode van inbreng, opslag en verwerking voorafgaande aan de veiling alsook ten tijde van de veiling van het goed/de goederen en daarna:
a. u de rechtmatige eigenaar van het goed/de goederen bent, dan wel gevolmachtigd bent door de rechtmatige eigenaar om het te verkopen;
b. u in staat en bereid bent het eigendom aan de Koper over te dragen, alsook het goed/de goederen te vrijwaren van enige aanspraak of claims van derden, en van claims uit welken hoofde dan ook vanwege de overheid of door haar gecontroleerde instellingen;
c. u ons alle informatie betreffende de herkomst van het goed/de goederen hebt verschaft en ons schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van mogelijke twijfels dan wel onzekerheden die door derden zijn geuit betreffende het eigendom, de conditie, de authenticiteit, de toeschrijving, export of import ervan;
d. u niet bekend bent met enig feit of vermoeden dat een door ons geleverde beschrijving met betrekking tot het goed/de goederen onzorgvuldig of misleidend zou kunnen doen zijn;
e. in het geval dat het goed/de goederen zou/zouden zijn vervoerd naar de Europese Unie vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie, het goed/de goederen op legale wijze is/zijn ingevoerd in de Europese Unie;
f. Het goed/de goederen op legale wijze en duurzaam is/zijn geëxporteerd als vereist bij wet door het land waar het/zij zich bevond/bevonden;
g. de vereiste verklaringen betreffende export en import van het goed/de goederen genoegzaam zijn opgesteld, dat alle invoerrechten en belastingen zijn betaald;
h. u hebt betaald of zult betalen alle belastingen en/of heffingen die door ons verschuldigd zijn over de netto Veilingopbrengsten van het goed/de goederen en dat u ons schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van alle belastingen en/of heffingen die door ons te dienen worden betaald uit uw naam in ieder land anders dan in het land waar de verkoop heeft plaatsgevonden;
i. tenzij u ons schriftelijk op de hoogte stelt van het tegendeel op het moment dat u het goed/de goederen bij ons aflevert, zijn er geen belemmeringen, auteursrechten of anderszins (anders dan door de wet bepaald) met betrekking tot het goed/de goederen en geen beperkingen in onze rechten om foto’s en/of andere afbeeldingen van het goed/de goederen te maken en te verspreiden;
j. alle goederen met elektrische of mechanische aandrijving (of alle elektrische of mechanische onderdelen van goed/goederen die ter verkoop worden aangeboden) op veilige wijze functioneren, zouden zij redelijkerwijs gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en geen enkel defect hebben dat niet direct aan de buitenzijde zichtbaar is en dat gevaar zou kunnen opleveren voor mensenlevens en/of gezondheid.

VOOR DE VEILING

2. Voorbereiding voor de veiling

U stemt erin toe dat wij de uitsluitend en absolute zeggenschap hebben wat betreft:
a. de wijze waarop goederen gecombineerd of verdeeld worden in te veilen kavels;
b. de volgorde waarin goederen worden geveild;
c. de wijze waarop de kavels in de veiling of in een conditierapport worden beschreven en afgebeeld;
d. datum en plaats van de veiling(en);
e. de wijze waarop de veiling plaatsvindt.

Wij behouden ons het recht voor om overleg te plegen met en vertrouwen te stellen in experts, adviseurs en restauratoren naar onze keuze van buiten ons bedrijf met betrekking tot het goed/de goederen, zowel voor als na de veiling, geheel naar ons goeddunken. Dit is echter een zaak waarin wij beslissen hiertoe over te gaan, terwijl wij geenszins de verplichting hebben dergelijke tests uit te laten voeren of informatie of advies in te winnen. Wij hebben het recht de resultaten van deze test(s) openbaar te maken op een door ons geschikt geachte wijze, alsook de Koper van het goed/de goederen hierover te informeren.

3a. Taxaties
Iedere door ons afgegeven taxatie, hetzij mondeling of schriftelijk, dient uitsluitend beschouwd te worden als een mening en dient uitsluitend als richtlijn. In geen enkel geval mag een taxatie geïnterpreteerd worden als een voorspelling van de verwachte veilingopbrengst. Wij hebben het recht te allen tijde een afgegeven taxatie (hetzij schriftelijk, mondeling, in een catalogus, op een ontvangstbewijs, brief of anderszins verwoord) te herzien.

3b. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie, schriftelijk, mondeling, in een catalogus, rapport, commentaar of waardebepaling met betrekking tot ieder aspect of kenmerk van een kavel, met inbegrip van de prijs of de waarde:
a. dient uitsluitend beschouwd te worden als een meningsuiting;
b. kan herzien worden alvorens de kavel geveild worden (met inbegrip van de kijkdagen).
c. De Gekroonde Mandril is niet aansprakelijk voor vergissingen of weglatingen in dergelijke informatie.

3c. Beperking van claims van Kopers
Iedere claim van de Koper (met uitsluiting van claims bedoeld als in voorwaarde 7 van de Verkopers) blijven te allen tijde beperkt tot de Netto Veilingopbrengst met betrekking tot de kavel in kwestie.

4. Terugtrekken van kavels door de Verkoper
Indien u besluit goederen terug te trekken uit de veiling:
a. na eerder door u schriftelijk of mondeling gegeven toestemming om het goed/de goederen door ons te laten veilen;
b. vanaf 16 weken voor de datum van veiling van het goed/de goederen,
bent u gehouden ons een terugtrekkingsvergoeding te betalen, te berekenen in overeenstemming met het bepaalde onder voorwaarde 6.

5. Terugtrekken van kavels door ons
Wij zijn gerechtigd een kavel uit de veiling terug te trekken zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld (met inbegrip van, maar niet beperkt tot), indien:
a. wij redelijkerwijs van mening zijn dat er reden is tot twijfel wat betreft authenticiteit of toeschrijving;
b. vastgesteld is of aannemelijk is dat enige door de Verkoper verstrekte informatie of garantie als omschreven in voorwaarde 1 op enigerlei wijze onjuist is;
c. u duidelijk in strijd handelt met ongeacht welke voorwaarde van de Veilingvoorwaarden;
d. de kavel bedreigde soorten bevat als bedoeld in de CITES en waarvan de verkoop is verboden en dit verkoopverbod niet is opgeheven op de dag voorafgaande aan de eerste kijkdag;
e. wij van mening zijn dat de kavel onvoldoende verkoopwaarde heeft;
f. de kavel onderhevig is aan verlies of schade zodanig dat deze zich niet in de staat bevindt waarin deze was toen wij erin toestemden de bewuste kavel te veilen;
g. de veiling waarin de kavel aanvankelijk geveild zou worden om welke reden dan ook is uitgesteld.

6. Vergoeding voor het terugtrekken van goederen
Indien een goed/goederen is/zijn teruggetrokken, omdat omstandigheden als omschreven in de bepalingen a tot en met g van voorwaarde 5 zich voordoen, zal u een vergoeding voor het terugtrekken in rekening worden gebracht en het goed/de goederen zal/zullen op uw kosten aan u worden geretourneerd. Indien echter het goed/de goederen teruggetrokken wordt/worden om andere redenen, dient u ons een vergoeding voor het terugtrekken vermeerderd met door ons gemaakte onkosten te betalen.

De vergoeding voor het terugtrekken is gelijkgesteld aan de som van de Verkopers Commissie en het Opgeld en zal worden berekend als was/waren het teruggetrokken goed/de teruggetrokken goederen verkocht tegen de Gemiddelde Taxatie voor Veiling. Het percentage van de Verkopers Commissie wordt vastgesteld naar rato van het geldende percentage, ten tijde van de inbreng van de teruggetrokken kavel. Wij zijn niet verplicht goederen uit de veiling terug te trekken of aan u te retourneren, tenzij u ons de vergoeding voor terugtrekken hebt betaald.

7. Door ons gedragen risico bij verlies of schade
Tenzij anders schriftelijk met ons overeengekomen ten tijde van de aflevering van het goed/de goederen, dragen wij, op uw kosten en op de voorwaarden als omschreven in deze voorwaarde 7, het risico bij verlies of schade van een kavel vanaf het tijdstip waarop wij de kavel in kwestie in ontvangst hebben genomen totdat:
a. het risico overgaat op de Koper van de kavel na verkoop van de kavel;
b. eenentwintig (21) dagen na de desbetreffende veiling, indien de kavel onverkocht is gebleven;
c. drie (3) maanden nadat de kavel bij ons is afgeleverd, indien deze in ons bezit is gebleven en op dat moment nog niet voor de veiling is bestemd.

Wij zullen u met uw toestemming een bedrag in verhouding tot het door ons gedragen risico in rekening brengen dat wordt uitgedrukt in een percentage zijnde 1,5% (anderhalf procent) van:
a. de Hamerprijs, indien de kavel is verkocht;
b. de Limiet, indien de kavel onverkocht is;
c. de Gemiddelde Taxatie voor Veiling, indien de kavel om ongeacht welke reden niet ter veiling is aangeboden;
d. indien er geen Gemiddelde Taxatie voor Veiling is, te vervangen door een redelijke schatting van de veilingwaarde van de kavel op de datum waarop deze bij ons werd afgeleverd.

Wanneer bepaling a. hierboven van toepassing is, stemt u ermee in dat wij dit bedrag in mindering brengen op de Hamerprijs van deze kavel.

In geval van verlies of schade aan het goed/de goederen en voor het geval het risico daarvoor door ons gedragen wordt, zijn wij niet verplicht tot het betalen van een bedrag hoger dan bepaald in de bepalingen a tot en met d als hierboven omschreven, al naar gelang van toepassing, verminderd met de Verkopers Commissie en vermeerderd met de Onkosten en BTW indien van toepassing op de Verkopers Commissie en de Onkosten. Indien het goed/de goederen gedeeltelijk is/zijn beschadigd of verloren gegaan en, ter vaststelling door ons, in waarde verminderd voor minder dan 50% (vijftig procent), dan zullen wij:
u het bedrag van de waardevermindering uitbetalen en het goed/de goederen alsnog ter verkoop aanbieden;

ofwel:

u het goed/de goederen geldelijk vergoeden als uiteengezet in de tekst hierboven, en u zult niet langer eigenaar zijn van het goed/de goederen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade met betrekking tot lijsten of glas aangebracht ter bescherming van drukken, schilderijen of andere (kunst)werken.
Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door:
a. derden die wij opgedragen hebben en toestemming hebben gegeven om taken uit te voeren met betrekking tot het goed/de goederen;
b. veranderingen in vochtigheid of temperatuur;
c. normale slijtage, geleidelijke verslechtering of een tekortkoming of defect optredende ten gevolge hiervan;
d. vergissingen bij behandeling, anders dan verlies of schade veroorzaakt door De Gekroonde Mandril ten gevolge van opzettelijk foutief optreden of grove nalatigheid;
e. oorlog, wapengeweld, met inbegrip van atoomsplijting of radioactieve besmetting.

8. Risico bij verlies of schade
Indien u er niet in toestemt dat het risico bij verlies of schade door ons gedragen wordt voor kavel(s) die u bij ons afgeleverd hebt, zoals omschreven in voorwaarde 7, dient u dit tevoren aan ons te bevestigen. Indien u dit aan ons hebt bevestigt, bent u gehouden de dekking voor deze kavel(s) onder te brengen bij een goed bekend staande verzekeringsmaatschappij vanaf het moment van aflevering bij ons tot aan het tijdstip waarop de Koper de kavel(s) volledig heeft betaald. In dit geval dient u:
a. ons een copie van het verzekeringsbewijs te overhandigen;
b. u een vrijwaring van bevraging, opgesteld door uw verzekeraar te verschaffen betreffende alle claims of rechten die zij ten opzichte van ons zouden kunnen laten gelden in geval van verlies of schade, opgesteld in een dergelijke vorm dat wij daarmee akkoord kunnen gaan. Een copie van deze vrijwaring dient u ons ter hand te stellen;
c. ons schadeloos te stellen bij iedere claim inzake verlies of schade, met inbegrip van alle kosten die daarmee verband houden, ongeacht de wijze waarop de claim wordt gelegd. U stemt erin toe dat u door akkoord te gaan met deze voorwaarden ertoe verplicht bent ons indien dit zich voordoet geheel schadeloos te stellen;
d. u uw verzekeraar op de hoogte stelt van de schadeloosstelling als uiteengezet hierboven onder c.;
e. indien wij u daarom verzoeken ons alle betalingen, kosten of onkosten met inbegrip van wettelijke honoraria die wij verplicht zijn te betalen ten gevolge van een dergelijke claim terug te betalen;
f. ons te vrijwaren van alle claims en rechten die u ten opzichte van ons zou kunnen laten gelden in verband met een dergelijk verlies of schade, anders dan dat dit veroorzaakt zou zijn door ons opzettelijk wangedrag.

Indien u binnen tien (10) dagen na aflevering van goed(eren) bij ons nog geen akkoordverklaring met betrekking tot het bepaalde in de subvoorwaarden a. en b. hierboven hebt afgegeven, dragen wij het risico van verlies of schade van het goed/de goederen volgens de voorwaarden als hierboven in voorwaarde 7 uiteengezet. De ingangsdatum voor het dragen van het risico van verlies of schade door ons zal dan ingaan op de elfde (11e) dag volgend op de dag van aflevering van het goed/de goederen bij ons. Mocht verlies of schade met betrekking tot het goed/ de goederen plaatsvinden na die tijd, dan blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat zal worden bepaald overeenkomstig de bepalingen a. tot en met d. van voorwaarde 7 hierboven met betrekking tot een in dat geval – al dan niet – aan u te betalen bedrag met betrekking tot verlies of schade volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis waarmee u hebt ingestemd voor de kavel(s) in een dergelijk geval vermeerderd met aftrek van bedragen die in dat geval van toepassing zijn.

9. Herinbreng
Vooralsnog niet van toepassing.

TIJDENS DE VEILING

10. Limieten
Van alle aan De Gekroonde Mandril afgegeven goederen wordt aangenomen dat zij, behoudens andere instructies, voor Ongelimiteerde verkoop bestemd zijn, zonder dat een uitdrukkelijke opdracht wordt verstrekt. De Gekroonde Mandril behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen de ter veiling aangeboden goederen niet te gunnen en voor rekening van de Verkoper op te houden, indien naar uitsluitend oordeel van De Gekroonde Mandril geen passend bod wordt uitgebracht, alles zonder tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook verplicht te zijn.

Bij inzendingen met meerdere Limieten is De Gekroonde Mandril gerechtigd de afzonderlijke Limieten te middelen en geldt als Totaallimiet de optelsom van alle Limieten. De Gekroonde Mandril behoudt zich het recht voor van deze Totaallimiet af te wijken met een maximum van 10%. Mocht er door Verkoper een hogere Limiet worden bepaald dan de gangbare marktwaarde, zo is De Gekroonde Mandril gerechtigd, bij niet verkopen 10% ophoudkosten in rekening te brengen, met een minimum van € 25.

Indien de Limiet is overeengekomen in een valuta anders dan Euro’s en de wisselkoers onderhevig is aan fluctuaties in de periode tussen het tijdstip waarop de Limiet is overeengekomen en de dag van de veiling, zal de Limiet een bedrag zijn dat gelijk is aan de tegenwaarde in Euro’s gebaseerd op de slotkoers die genoteerd was op de werkdag onmiddellijk voorafgaande aan de dag van de veiling.

11. Bieden ter veiling
Het is u verboden op uw eigendommen te bieden. Hoewel wij gerechtigd zijn uit uw naam te bieden tot het bedrag van de Limiet, is het u niet toegestaan iemand anders instructies te geven of toe te staan uit uw naam op uw eigendom te bieden. Indien u voor uzelf biedt (of iemand anders opdracht geeft dit te doen), hebben wij het recht u te beschouwen als een onderbieder. In dat geval kunt u zich niet beroepen op voorwaarden 3 en 10 hierboven en dient u ons een bedrag ter hoogte van de totale Commissie van de Verkoper, het Opgeld en alle Onkosten die wij hebben gemaakt met betrekking tot de verkoop van de kavel(s) te betalen. Wij hebben het recht beslag te leggen op de kavel(s) totdat het volledige door u verschuldigde bedrag is voldaan.

NA DE VEILING

12. Aan ons verschuldigde bedragen
Na afloop van de veiling bent u verplicht ons de volgende bedragen te betalen:
a. de Verkopers Commissie;
b. de Onkosten.

Wij hebben het recht, ieder van deze bedragen in mindering te brengen op de gelden die door ons van de Koper zijn ontvangen. U machtigt De Gekroonde Mandril om de Koper te factureren en het Opgeld daarop in mindering te brengen en te incasseren.

13. Betaling van de Netto Veilingopbrengst aan u
Tenzij wij door de Koper zijn geïnformeerd over zijn voornemen de koop nietig te verklaren op grond van een of enkele in deze Veilingvoorwaarden omschreven voorwaarden of bepalingen die de Koper het recht geven in deze zin te handelen, waarvoor uitsluitend De Gekroonde Mandril is gerechtigd toestemming te verlenen, zullen wij u op de eenentwintigste (21e) dag na de laatste veilingdag, de Netto Veilingopbrengst als ontvangen van de Koper doen toekomen op de door u gewenste betaalwijze, verminderd met het bedrag/de bedragen die u ons nog schuldig bent. Hierbij wijzen wij u erop dat de Netto Veilingopbrengst wordt bepaald aan de hand van de werkelijke veilingopbrengst als door ons van de Koper ontvangen. Voor het geval dat de Koper zijn betaling doet later dan eenentwintig (21) dagen na de laatste dag van de veiling in kwestie, maken wij u de Netto Veilingopbrengst verminderd met het bedrag/de bedragen die u ons schuldig bent binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de Kopers gelden over.

14. Ongeldigheid van verkoop
In het geval dat wij ervan overtuigd zijn dat een kavel een vervalsing is, zullen wij de verkoop ongeldig verklaren en u daarvan op de hoogte stellen. Wij als enige hebben het recht om op grond van de bepalingen als beschreven in voorwaarde 3 te beslissen of een bepaalde kavel een vervalsing is. Binnen tien (10) dagen nadat u het schrijven hebt ontvangen waarin u wordt medegedeeld dat de verkoop ongeldig is verklaard dient u de Netto Veilingopbrengst van deze kavel die door ons aan u is uitbetaald, terugstorten en ons alle Onkosten vergoeden die voortvloeien uit het ongeldig verklaren van de verkoop. Wanneer wij deze bedragen van u hebben ontvangen, zullen wij u de kavel in kwestie retourneren. In geval wij, om redenen buiten onze macht, niet in staat zijn u de kavel te retourneren, zijn wij aansprakelijk voor de Netto Veilingopbrengst van de kavel in kwestie.

15. Nalatigheid van de koper om te betalen
Wij zijn geenszins verplicht betaling bij een Koper af te dwingen, noch om gerechtelijke stappen te ondernemen om deze betaling te kunnen incasseren. U stemt erin toe ons op de hoogte te stellen van iedere actie die u tegen de Koper wenst te ondernemen om betaling van het aan u verschuldigde bedrag af te dwingen. Desgevraagd zullen wij u op de hoogte houden van iedere actie die tegen de Koper ondernomen wordt en zullen daarbij in rekening houden met de standpunten te dien aanzien die u ons heeft duidelijk gemaakt met betrekking tot de meest geschikte vorm van actie om de Koper tot betaling van het door hem verschuldigde bedrag te bewegen. Indien de koper nalatig is het Totaal Verschuldigde Bedrag te betalen, maar wij akkoord gaan met de uitbetaling aan u van een bedrag gelijk aan de Netto Veilingopbrengst, gaat het eigendom van de kavel in kwestie op ons over. Teneinde twijfels uit te sluiten, zullen wij in dat geval degenen zijn, die recht hebben op de baten van al uw informatie, garanties en schadeloosstellingen als uiteengezet in deze Veilingvoorwaarden.

16. Verkoop na veiling
Wanneer een kavel tijdens de veiling onverkocht blijft, zijn wij gerechtigd deze kavel te verkopen gedurende veertig (40) dagen na de veiling. Tenzij u instemt met het tegendeel, zal iedere verkoop na veiling plaatsvinden tegen een prijs die zal resulteren in uitbetaling aan u van een bedrag dat niet lager is dan de Netto Verkoopopbrengst waarop u recht gehad zou hebben wanneer de kavel tegen de Limiet was verkocht. Indien een verkoop na veiling is overeengekomen, zijn uw verplichtingen aan ons en aan de Koper met betrekking tot de kavel in kwestie dezelfde als wanneer de kavel ter veiling was verkocht. Iedere verwijzing in de Veilingvoorwaarden naar de datum van de veiling zal beschouwd worden als een verwijzing naar de datum van de verkoop na veiling.

De Gekroonde Mandril geeft geen garantie aan Verkopers of toekomstige Kopers dat een Verkoop na Veiling daadwerkelijk gehouden zal worden.

17. Onverkochte kavel(s)
Wij sturen u een schriftelijke mededeling op het adres dat genoteerd staat op het desbetreffende ontvangstbewijs (inbrengformulier) van het goed/de goederen, indien een kavel onverkocht blijft. Indien deze kavel niet particulier is verkocht conform het bepaalde in voorwaarde 16 hierboven, kunt u ons verzoeken de kavel nogmaals ter veiling te verkopen, ofwel u komt de kavel bij ons afhalen. Indien u besluit de kavel te komen afhalen, zijn wij gerechtigd u een verminderde commissie in rekening te brengen ter hoogte van 50% (vijftig procent) van de Verkopers Commissie, vermeerderd met Onkosten. De Verkopers Commissie zal onder deze omstandigheden worden berekend als zou de kavel verkocht zijn tegen de Limiet. Het percentage van de Verkopers Commissie is het percentage dat van toepassing was op de dag van de veiling.

Indien u achterwege laat de kavel(s) ofwel nogmaals ter veiling aan te bieden of af te halen als boven omschreven binnen veertig (40) dagen na afloop van de veiling, zijn wij uitsluitend gerechtigd om:
de kavel(s) elders op te slaan op uw rekening en kosten;
de kavel(s) wederom in openbare veiling ter verkoop aan te bieden met een Limiet niet lager dan 50% (vijftig procent) van de oorspronkelijke limiet. Indien wij ertoe overgaan de kavel(s) wederom te verkopen, hebben wij het recht op de Hamerprijs de verminderde commissie met betrekking tot de aanvankelijke verkoop vermeerderd met de Onkosten in mindering te brengen. Wij zijn ertoe gerechtigd u de door ons redelijkerwijs en op legale wijze gemaakte administratieve kosten in rekening te brengen.

Iedere herverkoop vindt plaats op de voorwaarden als beschreven in de Veilingvoorwaarden die staan afgedrukt in de catalogus van de veiling in kwestie, en zullen in geval zich een conflict tussen u en ons mocht voordoen, gehandhaafd blijven en prioriteit hebben.

CATEGORIE E

18. Foto’s en afbeeldingen
U stemt erin toe dat wij als enigen het recht hebben (op een niet-exclusieve basis) iedere kavel, die ons ter veiling wordt aangeboden, te fotograferen, te illustreren of anderszins af te beelden. Wij bezitten het auteursrecht met betrekking tot alle afbeeldingen die door ons van kavels zijn gemaakt en hebben het recht deze afbeeldingen te gebruiken op iedere wijze die ons goeddunkt, zowel voor als na de veiling.

19. BTW
Waar in deze Veilingvoorwaarden wordt verwezen naar een verplichting tot betaling door Koper of Verkoper, is de Koper of Verkoper al naar gelang van toepassing aansprakelijk voor de betaling van ieder bedrag aan BTW dat door de wet verplicht wordt gesteld of, indien van toepassing, ieder bedrag dat aan BTW gelijkgesteld wordt.

20. Export/import en embargo’s
Noch door De Gekroonde Mandril, noch door de Verkoper wordt informatie verstrekt of garantie afgegeven met betrekking tot de omstandigheid, of voor een kavel uit Nederland exportbeperkingen gelden of importbeperkingen bestaan van onverschillig welk ander land. Evenzo geven wij noch informatie noch garantie met betrekking tot mogelijke embargo’s betreffende bepaalde kavels.

21. Afwijking van voorwaarden
Zelfs indien De Gekroonde Mandril in bepaalde gevallen afspraken heeft gemaakt die afwijkend zijn van deze Voorwaarden, hetzij expliciet dan wel impliciet, zullen deze Voorwaarden ten volle van kracht en uitvoerbaar blijven en behoudt De Gekroonde Mandril het recht volledige nakoming van deze Voorwaarden te eisen.

Indien een rechtbank zou beslissen dat één of meer van deze bepalingen in deze Veilingvoorwaarden strijdig zou(den) zijn met enige rechtsvoorziening, zou een dergelijk oordeel geen enkele uitwerking hebben op de geldigheid van de overige Voorwaarden. De voorwaarde(n) in kwestie zal/zullen in dat geval dienen te worden gewijzigd in die zin dat deze juridisch acceptabel is/zijn en zoveel mogelijk aan hetzelfde doel en effect beantwoordt als de ongeldige voorwaarde(n).

22. Persoonlijke gegevens
De Gekroonde Mandril zal zich houden aan de wettelijke voorschriften wat betreft het omgaan met informatie die door de klant wordt verschaft of die De Gekroonde Mandril op andere wijze verkrijgt met betrekking tot zijn klanten teneinde te kunnen veilen of andere diensten met betrekking tot kunst en/of antiek, boedels en verzekeringen te kunnen verlenen, zowel in de klantenadministratie, de marketing en anderszins in het zakelijk beleid en beheer.

Voor het verzamelen van informatie met betrekking tot de voorkeuren van de onderscheiden klanten en het leveren van het verhogen van de kwaliteit van de hun te bieden diensten, komt het voor of is het noodzakelijk gebruik te maken van technische middelen, zoals door gebruik van videobeelden of opnameapparatuur voor het registreren van telefoongesprekken.

Doorgaans zal De Gekroonde Mandril de toestemming van klanten vragen alvorens over te gaan tot het verzamelen van gevoelige informatie, tenzij de wet dit anderszins toestaat. De Gekroonde Mandril is gerechtigd alle gevoelige informatie die u aan De Gekroonde Mandril hebt verstrekt te gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Wanneer u akkoord gaat met deze Veilingvoorwaarden, dan stemt u in met het verstrekken van uw persoonlijke informatie en aan het bekendmaken en overbrengen hiervan aan derden waar ook ter wereld ter zake van de doeleinden als hierboven omschreven, met inbegrip van landen die wellicht niet een dergelijke bescherming van persoonlijke informatie voor marketing doeleinden op enig moment bieden. In dit geval dient u De Gekroonde Mandril hiervan op de hoogte te stellen.

23. Copyright
Door De Gekroonde Mandril noch door de Verkoper wordt enige informatie of garantie afgegeven of voor een kavel al dan niet copyright geldt, of dat de Koper enig copyright verwerft met betrekking tot enige verkochte kavel.

24. Commissie op aanbrenging van klanten
We behouden ons het recht voor uit onze vergoedingen aan derden die ons klanten of goederen aanbrengen een commissie te betalen.

25. Overdraagbaarheid
Deze Veilingvoorwaarden zijn niet overdraagbaar aan de Koper of de Verkoper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Gekroonde Mandril. Deze Veilingvoorwaarden zijn echter wel bindend voor ieder van uw opvolgers, delegeerden, gevolmachtigden, executeurs, administrateurs en vertegenwoordigers.

26. Speciale uitdrukkingen
Wanneer uitdrukkingen een bijzondere betekenis hebben, dan zal hiervan een overzicht worden opgenomen in de desbetreffende catalogus voorafgaande aan de eerste kavel.

27. Geldende wetten en jurisdictie
Deze Veilingvoorwaarden en iedere wijziging daarop vallen onder en worden geïnterpreteerd en verklaard in overeenstemming met de Nederlandse wetten. De Nijmeegse/Arnhemse rechtbank is uitsluitend bevoegd om te beslissen inzake enig misverstand dat zou ontstaan met betrekking tot deze Veilingvoorwaarden.

28. Domicilie
Alle Kopers en Verkopers (daarin begrepen toekomstige Kopers en Verkopers) stemmen er onherroepelijk mee in, dat alle mededelingen, informatie en vervolg correspondentie wordt gezonden aan het laatst bij ons bekende adres.

29. Geldigheid van de Nederlandse tekst
Bij misverstanden ontstaan door anderstalige teksten geldt onvoorwaardelijk de Nederlandse versie van de Verkoopvoorwaarden.


De Gekroonde Mandril, Groningen.